مجموعه 100 درس با موضوعات متنوع همراه با ترجمه 


دانلود از کافه بازار


نمونه درس:


1. Where are you from?

1. اهل کجایید؟


James : Hello.

جیمز: سلام.


Lisa : Hi.

لیزا: سلام.


James : How are you?

جیمز: حالتون چطوره؟


Lisa : I'm good. How are you?

لیزا: خوبم. شما چطورید؟


James : Good. Do you speak English?

جیمز: خوب. انگلیسی بلدید؟


Lisa : A little. Are you American?

لیزا: یه کم. آمریکایی هستید؟


James : Yes.

جیمز: بله.


Lisa : Where are you from?

لیزا: اهل کجایید؟


James : I'm from California.

جیمز: اهل کالیفرنیا هستم.


Lisa : Nice to meet you.

لیزا: از آشناییتون خوشحالم.


James : Nice to meet you too.

جیمز: من هم از آشناییتون خوشحالم.