این مجموعه توسط آقای A.J. Hoge ارائه شده و 7 قانون کلی برای یادگیری زبان دارد و همچنین روش ابداعی خود را بهترین و موثرترین روش آموزش زبان می داند. دانلود از کافه بازار


7 قانون یادگیری زبان انگلیسی:

RULE 1: Study Phrases, Not Individual Words
RULE 2: Don't Study Grammar
RULE 3: The Most Important Rule- Listen First
RULE 4: Slow, Deep Learning Is Best
RULE 5: Use Point Of View Mini-Stories
RULE 6: Only Use Real English Lessons & Materials
RULE 7: Listen and Answer, not Listen and Repeat