۷ مطلب با موضوع «کتاب داستان» ثبت شده است

منابع با ترجمه - کتاب سطح مبتدی: Our Natural Resources

کتاب سطح مبتدی در مورد منابع طبیعی


دانلود از کافه بازارنمونه درس:


What do you need every day? Food, water, and shelter are all things you need. You also need air to breathe and heat to stay warm. You meet these needs by using things in the world around you. A resource is anything that people can use to meet their needs.

هر روز به چه چیزی نیاز دارید؟ غذا، آب و پناهگاه، همه چیزهایی هستند که شما نیاز دارید. همینطور به هوا برای تنفس و گرما برای گرم ماندن نیاز دارید. شما این نیازها را با استفاده از چیزهایی که در جهان اطرافتان هستند برآورده می‌کنید. به هر چیزی که مردم می‌توانند برای برآوردن نیازهایشان استفاده کنند منبع گفته می‌شود.


A natural resource is a resource that comes from nature. For example, wood comes from trees. It is used to build houses. Wind is a natural resource. It provides energy for windmills.

منبع طبیعی منبعی است که از طبیعت بدست می‌آید. مثلا چوب از جنگل به دست می‌آید. برای ساختن خانه استفاده می‌شود. باد یک منبع طبیعی است. باد انرژی توربین بادی را تامین می‌کند.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik

منابع با ترجمه - کتاب داستان: Just Like the Moon

کتاب داستان کوتاه: سطح مبتدی


دانلود از کافه بازارنمونه درس: 


Lee and his father lived on a houseboat that floated in the river.

لی و پدرش در یک خانه‌ی قایقی که روی رودخانه شناور بود زندگی می‌کردند.


One night, as the sun was setting, Lee listened to the water washing against the side of the boat. The boat creaked and grunted as it moved with the water.

یک شب، وقتی خورشید داشت غروب می‌کرد، لی به صدای آب که کناره‌ی قایق را می‌شست گوش می‌کرد. وقتی قایق با آب حرکت می‌کرد غژغژ می‌کرد و می‌نالید.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik