کتاب سطح مبتدی در مورد منظومه شمسی


دانلود از کافه بازار


نمونه درس:


The Sky Above

آسمان بالای سر


Look up! What can you see in the sky? The sun is in the sky every day. At night you might see stars. A star is a big ball of hot gases that gives off light and heat energy. Stars are in the sky during the day, too! The sky is just too bright for you to see them.

بالا را نگاه کنید! چه چیزهایی را می‌توانید در آسمان ببینید؟ خورشید هر روز در آسمان است. در شب می‌توانید ستاره‌ها را ببینید. ستاره کره‌ی بزرگی از گازهای داغ است که نور و انرژی گرمایی بیرون می‌دهد. ستاره‌ها در طول روز هم در آسمان هستند! اما آسمان روشن‌تر از آن است که بتوانید آن‌ها را ببینید.


You might also see a planet in the sky. A planet is a large ball of rock or gas that moves around the sun. Earth is a planet. From Earth, you can sometimes see other planets, such as Venus.

ممکن است یک سیاره را نیز در آسمان ببینید. سیاره کره‌ی بزرگی از سنگ یا گاز است که دور خورشید می‌چرخد. زمین یک سیاره است. گاهی اوقات می‌توانید از روی زمین سیاره‌های دیگر را ببینید؛ مثل ونوس.