۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

منابع با ترجمه - سطح مبتدی: Pigeons - Birds Bringing Words

کتاب سطح مبتدی در مورد کبوتران


دانلود از کافه بازارPests or Heroes?

آفت یا قهرمان؟


Have you seen pigeons before? Look on fences. Look at rooftops. Toss bread crumbs on the ground. Pigeons will come and eat.

قبلا کبوتر دیده‌اید؟ روی پرچین‌ها را نگاه کنید. روی بام‌ها را نگاه کنید. روی زمین خرده‌نان بریزید. کبوتر‌ها می‌آیند و می‌خورند.


Some people think pigeons are pests. Others disagree. They think pigeons are heroes.

برخی مردم فکر می‌کنند کبوترها بلا و آفت‌اند. دیگران مخالف این طرز فکرند. آن‌ها فکر می‌کنند که کبوترها قهرمان‌اند.


Pigeons are part of history. They have saved lives. Let’s find out more.

کبوترها بخشی از تاریخ‌اند. آن‌ها جان‌هایی را نجات داده‌اند. بیایید در این باره بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب...
۲۳ شهریور ۹۵ ، ۲۰:۰۲ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
bitik

منابع با ترجمه - سطح مبتدی: Our Solar System

کتاب سطح مبتدی در مورد منظومه شمسی


دانلود از کافه بازار


نمونه درس:


The Sky Above

آسمان بالای سر


Look up! What can you see in the sky? The sun is in the sky every day. At night you might see stars. A star is a big ball of hot gases that gives off light and heat energy. Stars are in the sky during the day, too! The sky is just too bright for you to see them.

بالا را نگاه کنید! چه چیزهایی را می‌توانید در آسمان ببینید؟ خورشید هر روز در آسمان است. در شب می‌توانید ستاره‌ها را ببینید. ستاره کره‌ی بزرگی از گازهای داغ است که نور و انرژی گرمایی بیرون می‌دهد. ستاره‌ها در طول روز هم در آسمان هستند! اما آسمان روشن‌تر از آن است که بتوانید آن‌ها را ببینید.


You might also see a planet in the sky. A planet is a large ball of rock or gas that moves around the sun. Earth is a planet. From Earth, you can sometimes see other planets, such as Venus.

ممکن است یک سیاره را نیز در آسمان ببینید. سیاره کره‌ی بزرگی از سنگ یا گاز است که دور خورشید می‌چرخد. زمین یک سیاره است. گاهی اوقات می‌توانید از روی زمین سیاره‌های دیگر را ببینید؛ مثل ونوس.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۹:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik

منابع با ترجمه - کتاب سطح مبتدی: Our Natural Resources

کتاب سطح مبتدی در مورد منابع طبیعی


دانلود از کافه بازارنمونه درس:


What do you need every day? Food, water, and shelter are all things you need. You also need air to breathe and heat to stay warm. You meet these needs by using things in the world around you. A resource is anything that people can use to meet their needs.

هر روز به چه چیزی نیاز دارید؟ غذا، آب و پناهگاه، همه چیزهایی هستند که شما نیاز دارید. همینطور به هوا برای تنفس و گرما برای گرم ماندن نیاز دارید. شما این نیازها را با استفاده از چیزهایی که در جهان اطرافتان هستند برآورده می‌کنید. به هر چیزی که مردم می‌توانند برای برآوردن نیازهایشان استفاده کنند منبع گفته می‌شود.


A natural resource is a resource that comes from nature. For example, wood comes from trees. It is used to build houses. Wind is a natural resource. It provides energy for windmills.

منبع طبیعی منبعی است که از طبیعت بدست می‌آید. مثلا چوب از جنگل به دست می‌آید. برای ساختن خانه استفاده می‌شود. باد یک منبع طبیعی است. باد انرژی توربین بادی را تامین می‌کند.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik

منابع با ترجمه - کتاب داستان: Just Like the Moon

کتاب داستان کوتاه: سطح مبتدی


دانلود از کافه بازارنمونه درس: 


Lee and his father lived on a houseboat that floated in the river.

لی و پدرش در یک خانه‌ی قایقی که روی رودخانه شناور بود زندگی می‌کردند.


One night, as the sun was setting, Lee listened to the water washing against the side of the boat. The boat creaked and grunted as it moved with the water.

یک شب، وقتی خورشید داشت غروب می‌کرد، لی به صدای آب که کناره‌ی قایق را می‌شست گوش می‌کرد. وقتی قایق با آب حرکت می‌کرد غژغژ می‌کرد و می‌نالید.

۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik

منابع با ترجمه - یادگیری از طریق شنیدن : مکالمه

90 مکالمه روزمره زبان انگلیسی همراه با ترجمه


دانلود از کافه بازار


ادامه مطلب...
۲۳ شهریور ۹۵ ، ۱۸:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
bitik