کتاب داستان کوتاه: سطح مبتدی


دانلود از کافه بازارنمونه درس: 


Lee and his father lived on a houseboat that floated in the river.

لی و پدرش در یک خانه‌ی قایقی که روی رودخانه شناور بود زندگی می‌کردند.


One night, as the sun was setting, Lee listened to the water washing against the side of the boat. The boat creaked and grunted as it moved with the water.

یک شب، وقتی خورشید داشت غروب می‌کرد، لی به صدای آب که کناره‌ی قایق را می‌شست گوش می‌کرد. وقتی قایق با آب حرکت می‌کرد غژغژ می‌کرد و می‌نالید.