کتاب سطح مبتدی در مورد کبوتران


دانلود از کافه بازارPests or Heroes?

آفت یا قهرمان؟


Have you seen pigeons before? Look on fences. Look at rooftops. Toss bread crumbs on the ground. Pigeons will come and eat.

قبلا کبوتر دیده‌اید؟ روی پرچین‌ها را نگاه کنید. روی بام‌ها را نگاه کنید. روی زمین خرده‌نان بریزید. کبوتر‌ها می‌آیند و می‌خورند.


Some people think pigeons are pests. Others disagree. They think pigeons are heroes.

برخی مردم فکر می‌کنند کبوترها بلا و آفت‌اند. دیگران مخالف این طرز فکرند. آن‌ها فکر می‌کنند که کبوترها قهرمان‌اند.


Pigeons are part of history. They have saved lives. Let’s find out more.

کبوترها بخشی از تاریخ‌اند. آن‌ها جان‌هایی را نجات داده‌اند. بیایید در این باره بیشتر بدانیم.

Finding Home

یافتن خانه


Pigeons are fast. They can fly fifty miles (80 km) an hour. They can turn and dive quickly.

کبوترها سریع‌اند. آن‌ها می‌توانند 80 کیلومتر در ساعت پرواز کنند. آن‌ها می‌توانند با سرعت بچرخند و شیرجه بزنند.


There are some pigeons that have another skill. They are called "homing" pigeons.

برخی کبوترها هستند که مهارت دیگری نیز دارند. آن‌ها کبوتر "جَلد" نامیده می‌شوند.


What does homing mean? Put the birds anywhere. They will find their way home.

معنای "جلد" چیست؟ پرنده‌ها را هر جایی که می‌خواهی رها کن. آن‌ها راه خانه را پیدا می‌کنند.