کتاب سطح مبتدی در مورد منابع طبیعی


دانلود از کافه بازارنمونه درس:


What do you need every day? Food, water, and shelter are all things you need. You also need air to breathe and heat to stay warm. You meet these needs by using things in the world around you. A resource is anything that people can use to meet their needs.

هر روز به چه چیزی نیاز دارید؟ غذا، آب و پناهگاه، همه چیزهایی هستند که شما نیاز دارید. همینطور به هوا برای تنفس و گرما برای گرم ماندن نیاز دارید. شما این نیازها را با استفاده از چیزهایی که در جهان اطرافتان هستند برآورده می‌کنید. به هر چیزی که مردم می‌توانند برای برآوردن نیازهایشان استفاده کنند منبع گفته می‌شود.


A natural resource is a resource that comes from nature. For example, wood comes from trees. It is used to build houses. Wind is a natural resource. It provides energy for windmills.

منبع طبیعی منبعی است که از طبیعت بدست می‌آید. مثلا چوب از جنگل به دست می‌آید. برای ساختن خانه استفاده می‌شود. باد یک منبع طبیعی است. باد انرژی توربین بادی را تامین می‌کند.