حدود 500 جمله کاربردی زبان انگلیسی را با این کتاب بیاموزید.

دانلود از کافه بازار

  •  10 Ways to Say Hello & Goodbye
  • 5 Phrases for Responding to Bad News
  • 10 Ways to Encourage Someone
  • 5 Phrases for Cold Weather