90 مکالمه روزمره زبان انگلیسی همراه با ترجمه


دانلود از کافه بازار


نمونه درس:


I Hate to Get Up

متنفرم از بیدار شدن


Mike: I hate to get up in the morning.

مایک: متنفرم از اینکه صبح بیدار شم.


Ray: Me too! What time do you get up?

رِی: منم همینطور! ساعت چند بیدار میشی؟


Mike: At six o'clock.

مایک: ساعت 6.


Ray: Why do you get up so early?

رِی: چرا انقدر زود بیدار میشی؟


Mike: I have to be at work by seven.

مایک: باید ساعت 7 سر کار باشم.


Ray: I don't get up until eight.

رِی: من تا 8 بیدار نمیشم.


Mike: You're lucky. What do you do?

مایک: تو خوش شانسی. شغلت چیه؟


Ray: I own a bookstore.

رِی: کتابفروشی دارم.


Mike: What time does your store open?

مایک: فروشگاهت ساعت چند باز میشه؟


Ray: At eight-thirty.

رِی: 8 و نیم.